Kanalisering / Clairvoyance

To read this in English, see further below

Hvad er kanalisering?

En kanaliserings session giver dig svar på spørgsmål som du kan have omkring specifikke områder i dit liv, og det kan samtidig også belyse hvad din sjæl har brug for i dit liv her og nu.

Jeg har kanaliseret og arbejdet med nogle meget kraftfulde, styrkende

og dybt sensitive energier siden 2010, og under en session arbejder jeg sammen med disse energier for at bringe klarhed og dybere bevidsthed ind i dit liv.

Processed with VSCO with c1 preset
Alle kanaliseringssessioner er i bund og grund også healingssessioner da de kærlige energier kommer fra den samme højere kilde jeg også forbinder mig med når jeg healer.

Hvad kan du bruge kanalisering til?
* Når du føler dig deprimeret
* Eksistenssielle spørgsmål
* Spørgsmål omkring din boligsituation
* Alle typer forhold
* Din økonomiske situation
* Når du sidder fast i dit liv
* Når du har brug for viden om din spirituelle udvikling
* Helbred
* Stress
* Spørgsmål omkring din sjæl

Hvem kanaliserer jeg?
Energierne og vejlederne som kommer til mig under en kanalisering kommer fra en meget høj bevidsthed og de indeholder både elementer af det feminine og maskuline. Det er en kombination af åndelige guider, ærkeengle og opstegne mestre. De er alle meget blide, kærlige og de tilbyder visdom, støtte og vejledning. De er også utrolig indsigtsfulde og præcise omkring hvor vi som mennesker er på vores livs vej.

Hvad er kanaliseret energi?
* Det er ikke dømmende
* Beskederne og energien er opløftende
* Der er visdom i beskederne
* Energien er kærlig og der kan også være humor
* Beskederne er simple og klare
* Beskederne er aldrig dikterende – der er ikke nogen løftet pegefinger der siger: “Du skal”
* Den frie vilje er respekteret – du har et valg
* Beskederne er aldrig truende
* Energien er rummelig

Mulige spørgsmål om dit liv og de næste 2-3 måneder
* Hvad har jeg brug for lige nu?
* Hvordan vil de næste par måneder blive?
* Hvad kan jeg gøre for at støtte processen?
* Hvad kan hjælpe mig med at forblive rodfæstet i mig selv?
* Hvad er temaet for mig de næste 2-3 måneder?

Mulige spørgsmål om din spirituelle vej
* Hvor befinder jeg mig lige nu?
* Hvad er jeg ved at lære at åbne op for?
* Hvad kan jeg fokusere min opmærksomhed på i denne periode?
* Hvad er vigtigt for min spirituelle udvikling lige nu?

Mulige spørgsmål vedrørende din sjæl
Når der kanaliseres omkring din sjæl er det ikke om din personlighed der stilles ind på. Mulige spørgsmål om sjælen kan være:
* Hvordan ser I min sjæl?
* Hvad kan I generelt sige om min sjæl?
* Hvorfor er min sjæl kommet til jorden? Hvad er den her for at bidrage med og/eller give til verden?
* Hvad er unikt for min sjæl?
* Er der noget specielt der kan støtte min sjæl?
* Er der noget der står i vejen for at min sjæl kan træde frem?

Kanalisering af afdøde personer
Jeg kanaliserer afdøde;
* I forbindelse med at afhjælpe sorg, for at bringe klarhed og for at støtte op om en igangværende healings proces
* For at give beskeder til en nulevende slægtning eller ven
* For at give karmisk healing til den sjæl som er gået videre

 

What is channeling? 

A channelling session gives answers to questions you may have about an area of your life. Or it may address what your soul needs at this particular time. I have been meditating and channelling some very empowering and incredibly sensitive energies since 2010. They work with me to bring clarity and a deeper awareness into your life.

All channelling sessions, are in essence, healing sessions also. The very loving energies are coming from the same higher source.  

What can I use Channeling for?

 • When you feel depressed
 • Existential questions
 • Questions about your housing situation
 • Relationships
 • Economic / money situation
 • When you are stuck
 • When you want to know about your spiritual development and what the energies would like you to focus on and work on
 • Health
 • Stress
 • How to get connected again, if you have become very disconnected
 • Questions about your soul

Who is being channelled?

I have been channelling most of my life and intensively since 2010. The energies or Beings that come to me are of a high vibration. The energies have both a male and feminine element. They are a combination of guides, archangels and ascended masters. They are very gentle, loving, offering wisdom, support and guidance. They are also incredibly insightful and accurate about where we, as human beings, are on our life path.

What is the Channelled Energy?

 • It is non judgemental
 • Messages and energy are up-lifting
 • There is a wisdom in the messages
 • Energy is with love and there can also be humour present
 • Messages are simple and clear
 • Messages are rarely dictating – there is no ‘you should!’
 • Free will is present – you have a choice
 • Messages are never threatening
 • The energy is spacious and all encompassing
 • Messages are not black or white, good or bad

Possible questions about my life now and in the next 2-3 months

 • What do I need right now?
 • What will the next couple of months be like?
 • What can I do to support the process?
 • What can help me stay rooted in myself?
 • What is the theme for me in the next 2-3 months?

Possible questions about my spiritual path

 • Where am I right now?
 • What am I learning? Opening up to?
 • Where can I focus my attention during this time?
 • What is important or significant for my spiritual development right now?

Possible questions about my soul

When Channeling is about your soul, it is not about your personality. Possible questions could be:

 • How do you (the guides) see my soul?
 • What can you generally say about my soul?
 • What is the special reason my soul has come to earth? What is it here to contribute with or to give the world?
 • What is so unique about my soul?
 • Is the anything special that can support my soul?
 • Is there anything that gets in the way for my soul?

Channeling deceased people

I may channel spirits, no longer in this world, under the following conditions:

 • That it is a natural part of the clients’ session – not forced or for fun
 • In connection to helping grief, for clarification or completion of a healing process
 • To give messages to the living relative/friend
 • That I am not pushed to have to give evidence – it is allowed to flow naturally and, guess what, it will come naturally
 • That it does not become an addiction for the client
 • That the client can recognise that the deceased spirit is very loving – without personality
 • To give karmic healing for the soul that has passed away

800 kr